Jumat, 20 Agustus 2010

Antologi Geguritan

CITA – CITAKU

Esok awan wengi aku sinau
Kanggo nentoake cita-citaku
Ora ana wektu kanggo nyenengake atiku
Nanging semangatku nyagak sinau

Aku sinau sedina-dina
Tansah ngestokake dhawuhe wong tuwa
Takdua sak kabehing gada
Aku kudu entuk juwara

Oooh… gusti
Paringana rido awak mami
Supaya aku sesok bakti negri
Marakabi mring sesame

Oooh.. abot kaya ngene angele
Nanging aku kudu bisa nelakake
Kanggo ngimbangi rekasane wong tuwa
Bapak, Ibu ben lega atine
Putrane bisa Kabul gegayuhane

Yuli Falianti Fallah


Sedyaku

Wis, Jeng…
Aku sumeleh
Nyelehake pangarep-arepku
Marang katresnan lan kawigatenmu sing semu
Yen nyatane among semene
Cuthele lelakonmu

Novi Anggraeni


Ndandani kretek

Dinaminggu aku sakanca pada saiyeg saeka piraya
Nggawa pacul, ekrak lan sapu sada
Anyengkuyung para warga

Tuwa enom jaler lan estri
Kabeh warga padha kerja bakti
Kretek rusak den dandani
Gotongroyong saekta kapti

Nur Rahmawati


Parangtritis

Sumilir ing bayu prasasat nggawa tentrem ing atine
Gemricike ombak krasa nggawa senenge alam pikirku
Parangtritis….

Ya mung parangtritis papan wisata kang endah
Ing pinggir laut kidul kang tansah nentremake atiku
Ya mung parangtritis papan wisata kang ora bisa tak lalekake

Riska Ningrum Y


Kanthi lampah kang linambaran tekad lan ati sumringah mlaku ngener sekolah
Aku mangkat sekolah
Langkah anteb kan ndasari ati mantep
Tundhane wajib sregep

Atine dhemen banget
Arep ketemu kanca-kanca
Kang wus manjing dadi mitra
Neng dalan tansah sopan
Bisa mlaku nggayuh kamulyan
Adoh soka laku ngiwa

Sekolah wakiling simbah
Kang ora bisa ndongeng
Pitutur kang bisa gawe nora sempelah
Sukur bage aku keconggah
Gawe mareme bapak ibu
Slametan kakehenpolah

Ika Mulyana Fatmawati


Tangis

Yayi
Enggal usapan luhmu
Sing tansah tumetes
Nalika jantraning lakumu
Kudu nglewati dalan tukpil

Sebab
Geguritan alam wis tansah ngelingakekuwajiban uripmu
Sing kudu tansah kaayah

Aja kesuwen sedhih
Mundhak ora prayoga
Ngertia sedhih iku sejatine uga rahmat

Septian Febriana


Keriya Slamet Alasku
(Selamat Jalan)

Aku wis kesel, sayah
Ora duwe daya
Saka pokake wong kang njarah sliramu

Awit dheweke
Nganggep sliramu
Kaya tinggalane wong tuwane
Lali marang warisan kanggo putra wayahe

Karia slamet
Alasku…
Kang dak tresnani
Aku wis ora kuwawa ngayomi sliramu

Niwayan Ramanandiah


Mamring

Sepi mamring
Sepi sumpeg
Peteng kesel
Ah embuh
Ora weruh, ora ngerti
Bisu

Nangis sajrone ngguyu
Ngguyu sajrone nangis
Mlaku sjroning mudeg
Mudeg sajroning mlaku

Dwi Lestari


Ibu


Ibu…
Ajari aku dados kaya panjenengan
Ingkang sabar ngajar putra-putrimu
Ingkang tulus ngajari putra-putrimu

Ibu…
Kula mangerteni bumi lan isine
Boten cekap kangge bales
Rasa tresna panjenengan dhateng kula
Satunggal ewu maaf
Boten saged ngapus
Salah kula dhateng panjenengan

Nanging kula percaya tanpa kabeh niku
Rasa tresna lan maaf panjenengan niku
Selalu kagem kula
Ibu…

Elahari Yanti Nasution


Isih durung rampung

Sajake isih during rampung pacobaan iki
Kaya antri
Dlidir nekani baka siji
Notok saben lawang
Nagih sesaji

Sajake pacobaan iki isih during rampung
Nanging banjur apa sing kudu enggalditarung
Yen kabeg panjurung
Wis rapet kapinjrung
Layung-layung kang cecandikan
Candikala kang rerantakan

Becik kapungkasan bareng-bareng
Kanggo nyuwak langit kang mbrambang kapuranta
Mateg aji niyat atur pada pangruwat
Yen gurit puja pangalembana kang pungkasan
Isih during bisa rampung
Tanceb kayon ing dhadhane

Rama Anggraeni


Pari

Pariku wes kuning
Wis wancine
Wis padha dungkluk
Nunggu tangan-tangan para tani
Ngenteni anggone padha ngeneni

Pari…
Gedhe mupangatmu
Kanggo awaku
Kulawargaku
Mitraku
Lan, kanggo para menungsa
Bisa ngilangi rasa ngelih
Gawe adheme weteng
Lan, bisa menehi kekuwatan

Pari…
Aja musnah
Aja ngilang
Aja rusak
Mung amerga ama
Duh Gusti
Panjenengan jayi
Supados kita boten sami kekirangan pari

Aisyah Rusfianti


Wutahing ludira

Mblabare ludira
Tumetes ing bantala
Dhadha lan jangga kena lesaning sanjata
Bangke gumlethak nggawa ganda

Swara manuk gagak
Apadene genderasetengah cagak
Tandha pakurmatan kang pangaji
Mring pejuang kang sowan ing tempat suci
Muncrating ludira dadi saksi lan tandha

Apriliane Malinda Sari

YEN SLIRAMU NGLILIR

Yen bengi iki sliramu nglilir
Ana cerita sing kecicir
Ing pinggir dipan pangimpen

Napas-napas tlatah cengkar
Ngumandang sandhing bantal
Adohe dalan rumpil
Glibedan ing kumrelipe senthir
Uga paseksen kang nyamut-nyamut

Nanging kertas-kertas yahdung lingset
Jalaran mangsi kebacut macet
Kinepung benang bundhet
Aku ngerti
Sliramu isih setya ngenteni
Tekane mbulan ndadari
Senajan wayahe wis lingsir wengi

Nanik Nur S
Anak Wedok Anak Lanang

Lelorone dakgegadhang
Bisa lan wani ngupadi
Mrih ungguling jati dhiri

Anak anakku
Apa kowe nedya maju
Bapak ibu kula tuhu
Maju ing bab apa
Ajining gesang punikaSUKMA LELANA GUGAT

Angin kang mabur
Kekiteran ing dhuwur samodra
Sasat tanpa leren ngobahake banyu

Iwak gedhe, iwak padha gumeregah
Jumedul sakdhuwure ombak
Ilang swara mubu ing aksara

Prau-prau lelangen
Ngoyak playune angen-angen
Kanthi jala lan jarring
Saka sutra
Obar thathil lan lintang
Sambung sinambung ing
Wewangunan jagad

Tepake isih katon
Cetha ing tangan
Dwi Astuti

AKU KEPINGIN MULIH

Nengendi wae aku melangkah
Ayang-ayangmu mesti mbayangi aku
Aku kepengen ndelik
Nanging mesti kok temokake
Aku ngerasa kesel banget

Aku tekok ra ana sing njawab
Yen aku eleng peristiwa iku
Mung nyisakake luka ing jiwa

Aku kepengen goleki jawaban
Nanging ra ana sing ngerti
Perasakanku ngandakake
Aku kepengen mulih
Aku kudu mulih

SUJUD

Langit mendung, peteng dedet lelimengan
Tan sumunar suryaning rembulan
Gagak gagak macah ing langit
Tan gumebyar seminar ing lintang
Ambyar sekeping pecahing mego, tetep wae peteng
Duh Gusti sinten ingkang salah…..!
Punopo ingkang salah…..!

Sumerbak gandaning arum melati
Kang dadi panutaning ati
Pinuju mulyaning gesang
Pengarep restuning bumi
Sujud sunembah ing ngarsaning Gusti
Duh Gusti sinten ingkang salah…!
Punopo ingkang salah….!
Kawulo sujud


Uswatun Khasanah

KANGEN

Saben sesawangan
Kang dak temoni
Memba wewayanganmu
Ngreridhu batin

Mula, kudu dak akoni
Ora dak selaki
Pranyata, angel anggone ngilangiDwi Retno


BIYUNGKU

Ing tengah-tengah ing jagad raya
Ing antarane para wanodya
Ana sawiji kang dak tresnani
Nganti ana sajroning Hyang Widhi

Mula tan angon mangsa lan wektu
Nora kendhat donga panuwunku
Supaya biyungku binarkahan
Secta dinirgakna ingkang yuswaAnanda Putri Vilani

PAMIT

Aku sida mangkat saiki ibu
Ninggal pangkonanmu
Kanggo ngranggeh gegayuhanku
Sanajan bungah lan susah
Daklakoni nganthi lega banget
Aku ora nangis ibu
Dah jaluk puji pangestumu ibu


Nur Zuliyati Ulfah


ULANG TAHUN

Detik terus mlaku
Tan peduli sira sregep
Amal utawa ndeleya
Jam terus mlaku
Tan peduli sira
Waspada utawa lena
Dina terus mlaku
Tan peduli sira sregep
Ngabekti utawa duraka
Umurku tansah
Tambah ananing
Kadewasanmu ora
Mesti tambah
Amarga kadewasan
Iku butuh pangorbanan
Amarga kadewasan
Iku kehormatan
Slamet ulang tahun
Muga-muga tinambahe umurmu
Dibarengi tinambahe
Peci ke atimu
Lan mantepe
kadewasaanmu


Nurrochmah Oktavia Ningrum

UMPAMA

Umpama
Ing ndonya ora ana tembung dosa
Ora ana tembung nistha
Ora ana tembung cidra
Ora ana sing salah ing katresnan iki
Aku ora njaluk, aku ya ora nembung
Akeh sing memerak ati nggodha lan mbebejuk dhiri
Nyatane mung kowe
Sing tansah ana ing pangangen
Ngreridhu sepiku
Bareng lintang lan rembulan sing budhal panglong
Srengenge wiwit nyambut gawe
Panas ngeget sumelet
Nggugah nalar lan piker
Yen ora ana dosa, ora bakal ana neraka
Yen ora ana neraka, ora bakal ana suwarga
Yen ora ana suwarga, ora bakal ana rasa tresna
Yen ora ana tresna………….
Ora ana kowe !!!
Ora………….
Katresnan iki ora bisa diijoli
Digadheke
Apa maneh dituku sarana ubaling napsu
Katresnan iki katresnanmu, katresnan saka suwarga
Kang kudu tak reksa lan tak jaga
Aja nganti nyimpang nyemplung neraka
Dhuh, upamane
Aku karo kowe………..
Wuah…………Rina Dwi A

GURU KULA

Guru kula…….
Kula nganturaken panuwuli
Panjenengan gudlianging ilmu
Mbabar ayat-ayat suci
Wiwit jus tigang doso
Guru kula……….
Kula ngatulaken panuwuli
Panjehengan dados pepajar kula
Panjenengan dhumuk hanacaraka
Wanaya apa wajaya
Padha ana kono
Nganti tekan magabathanga
Guru kula……….
Kula ngaturaken panuwun
Kula saniki dados padhang
Sampun saged dados tiyang
Boten naming buruh ketang
Ing rasa ora dadi nglambrang
Guru kula……..
Punika ingkang kedah kula aturaken
Boten wonten sanesipun
Kajawi mugi-mugi
Gusti angijabani
Dhateng pak lan bu guru ingkang tebih kula niki


Eko Wulandari

KEMBANG MLATHI

Daksebar kembang mlathi
Ing Taman Pahlawan
Kusuma Bangsa kan sejati
Luhku tumetes…tes…nelesi bumi
Aku rumangsa dosa
Durung biso melu labuh Negara
Among sekar mlathi iki
Tandha setya lan janji
Bakal melu napa suci
Labuh nagari alelan deshan ati suci
Dadi pepenget Agustus iku dina mulya lan suci

Sintha Ayu Pradita

LINTANG – LINTANG

Lintang-lintang obyor ing tawang
Cumlorot sliweran nalika alihan
Kumleyang mencok ing socamu asihku
Cahyane gumebyar sunare gilar-gilar
Ing telenge atimu sliramu tansah dakantu
Lintang-lintang alihan
Cumlorot telu ana pundhakku
Kawitan lintang abang lintang perang
Kapindho lintang mirunggan lintang kemaungsan
Pungkasan lintang kumukus lintang kadurakan

Indriyani Ningrum Hidayah

Duniane katon endah pas kowe teka
Hawane ayem wektu kowe ana
Udan tangis dadi guyu nalika kowe teka
Jeneng ra ana artine
Status kanggokura penting
Seng paling penting kowe ana
Ora isoh tak bayangke
Menawa kowe lungo
Mungkin aku…
Rabakal isoh ngguyu meneh
Umpama kowe lungo saka uripku

Nur Hanifah

KASMARAN

Petheng ndedet lelimengan
Nalika mendung angemuli rembulan
Kadya petenging atiku
Kang lagi kelangan
Srengenge kang sumunan ing pojokan atiku
Srengenge iku sliramu
Katansah madangi atiku
Nangeng embuh ana ing ngendi sliramu saiki
Aku mesti bakal nggoleki
Sanajan among ana ngimpi

Septiriya Anjani

LUHING KATRESNAN

Mripatmu kembeng-kembeng
Ngampet perih ing netraku
Mendung petheng ndedhet
Gumandul ing langit ireng sap pitu
Luhing katresnan
Ngipatake jiwa kang ringkih
Nganthi bundhas tatu biru
Luhing katresnan
Nyiyutake panjang kaku
Njambak praupanku sing abnag mbranang
Ngiles tandes katresnanku
Luhing katresnan
Nyebul mlendung rasa gethingku
Nganti mledhus nuwuhake ganda amis
Tumpleg bleg ngebaki kalbu

Eni Setyawati

SUWALA

Yen dak kandha
Sliramu kejem
Mesti wae ora gelem
Nanging yen saben dina raja iki nyanding
Kaya njaba pinggeting ati
Sliramu pangan wenang
Kapara menang
Nanging opo ora kelingan
Rikala semana
Bandawasa arep ngayunake kenya jonggrang
Jonggrang, apa kang sedya
Mesti wae wes tak sembadani
Minangka tandha tresno marang sliramu
Nanging saiki
Sliramu bisa kandha
“Aku ora ana rasa tresno marang dheweke”

Sodiq R. H

NYAMBUT DAMEL SESARENGAN

Kita sesarengan
Beraktivitas sesarengan
Nyambut damel sesarengan
Mboten krasa sampun rampungan sedaya
Mbeta kita sesarengan
Narik kita sesarengan
Ngresike kita sesarengan
Sedaya kaleh nyambut damel sesarengan

Nur Janah Khoiby Sabrina

SUJUDKU

Yen pancen kita ngaku wong sing iman
Kudhu bisa mbuktekake ana tumindak
Akeh kang mung mandheg ana pangucap
Padha ninggal bebener, tumindak ngiwa
Ing sasi kang kebak barokah
Ayo padha ningkatake ibadah
Ramadhan kang kebak rohmah
Ramadhan kang tansah endah
Ramadhan kang kebak ampunan
Sujudku pasrahku marang Kang Maha Kuwasa
Wutuh kanthi ati lan rasa
Nyuwun ampunan dosa kang tanpa kinira

Puty Rimagi

SRENGENGE KEMBAR

Panembahan Senapati nangis ngguguk
Nyipati kukuhe Mataram saiki wis ambruk
Jangkahe pujangga ngronce unine sasigar paying
Temahan ngubal-ubal tangis layung-layung
Hangebehi lan Tedjowulan
Adreng nglungguhi Kebondanu
Lan Ratu Kidul mung kari crita
Ing saambane segara
Tanpa makna

Isnaini Nur Rahmawati

LAYANG KAGEM IBU

Ibu saka lemah pangu lan datan kene
Anakmu kirim laying
Nyuwun donga pangestu
Bakal methik kembang
Sesumping setya
Bakal lungguh dhampar kencono
Linambaran babut sutra
Ibu, kanthi dlancang setokiyi
Anakmu ngantu rawuhmu
Ngastu sasuek pangapuro
Pinongko nambal kaluputan
Anakmu sing wus kasupen
Segotiwul, sambel korek ndeso
Dandange Ibu sawengi ceput
Datan sare, kanggo aku
Biyen kae…

Imron Nuryoken Kuncoro

IBU

Ibu…
Matursuwun Ibu…
Panjenengan sampun ngorbanake
Nyawanipun panjenengan dingge
Nglairke kulo teng donyo niki
Kulo…
Anak sing Ibu lairke
Naming saget bales
Perjuanganipun lan pangorbanan Ibu
Kalih dongo lan kabektian kulo
Kalih panjenengan Ibu…
Ibu…
Kulo nyuwun pangapunten
Amargi kulo sampun lelakon
Kesalahan kaleh Ibu…
Kulo sadar, umpami mboten wonten Ibu
Kulo mboten saget lahir
Teng donyo niki…
Matursuwun sanget Ibu…

MANGSA RENDENG

Grejeh…
Saben dina daganganku bubruk
Kaya-kaya atiku wus ambruk
Ora kuwawa muluk
Senadyan gur sapincuk
Nanging aku sadar
Ngadhepi ganjarane pangeran
Aku eling ing mangsa terang
Daganganku laris
Nganti entek nggusis
Ya iki adiling pangeran
Ngabulake dongane para tani
Kang butuhake banyu kang mili
Kanggo uriping pari…
Endri Ani

NGGAYUH KAMULYAN JATI

Tak tulis gurit iki
Nalika ati lagi goreh
Mikirake urip seng aneh
Takpecaki uripku khanti titi
Nanging sandhungan tetep ana
Natori dlamakansikilku
Gawe rendhete laku
Dalan aspal dalan nggronjal
Mengak-mengok
Munggah-mudhun
Takliwati
Aku ora ngerti kapan pepuntoning laku?
Senajan garis nasibing manungsa bisa
Kaukur petungan akal budi
Lamun wis tuwa wasanane mati
Nanging misteri urip tan bisa ginerta
Dening sapa wae
Kalebu uwong sing ngaku waskita
Srengenge isish sumunar manasi bantala
Isih adoh karo surup
Lakuku kepanasan, kicat-kicat
Mikul tanggungjawab
Antika Ani Saputri

KAWRUH

Saliring kodrat kang tinon mripat,
Apa dene kang tan kasat mata,
Kabeh tumindhak miturut sipat,
Garis angger-anggering jagad raya,
Wit lumrahing janna neng jagad,
Tan sepi anane para sarjana,
Rina lan wengi tan kendhat-kendhat,
Marsudi angering tri bawara,
Sarana pakarti lan samadi,
Sanityasa ngetog mangulir budi,
Wohing pamardi tinatata,

Linda Oktaviani

PANGAPURAMU

Bukaken lawang pangapuramu
Senajan rinasa abot
Kaya-kaya ora bakal tinarbuka kanggo salawase
Nanging, apa sliramu tega lan mental???
Aku ngerti …
Sliramu sejatine ora mental
Mula, gede pangarep-arepku
Ing sawijining wektu
Bakal ono pangapura
Kanggo aku kang nate ngrasakake katresnamu

Ernyani Puji Lestari

WATON NGGLINDHING

Urip pancen angel tenan,
Urip udhu mung dholanan,
Kudhu ngalahke kahanan…
Kala-kala njelma rodha
Nanging tumrap kang siji iki
Aku luwih seneng
Kari gumlindhing
Rodha kang terus muther
Snadyan kudhu nibo-tangi
Sndyan kudhu wira-wiri
Nanging tetep tak lakoni
Wathon ngglindhing…

Dewi Yunita Sari

SUWARA ENDAH TENGAH WENGI

Lamat –lamat
Digameli sewu rijal
Diamini jangkrik upa
Dipandhangi sewu lintang tanpa mega
Keprungu suwara endah saka pojok omah
Kumricik’e banyu padasan
Sumelaking sajadah kang banjur ginelar
Sesenggukane anak lanang
Gusti, mugi paduka tansah ngreksa tiyang sepuh kula
Anak lanag kula piguna
Mring sakehing papadha

Renanda Elsa Ariska

ANGIN SUMILIR

Angin sumilir …
Angin sumilir ing kampungku
Ana antarane godhong-godhong tebu
Gemercik banyu, aduh segere
Dene srengenge abang mbarang
Saka kulon katon nyenengke
Angin sumilir …
Angin sumilir ing kampungku
Nggawa layangan mumbul dhuwur
Kaya dene nggawa angen-angenku
Melu mumbul ing awan
Angin sumilir …
Angin sumilir ing kampungku
Ngajak bocah-bocah pada geguyonan
Dolan ing sawah nyumilir angin
Tanduran podhonari ing tengah sawah
Rini Yuliana

PETANI

Sager esuk kudu wis tangi
Rebutan banyu saber wengi
Nggawa pacul kanggo maculi
Arite dingo ngeriti dami
Ora peduli panase matahari
Sawahe kudu diopeni
Ora peduli ademe wengi
Ngileni banyu saka kali
Ora peduli kudu ngenteni
Sing penting isoh dadi pari

Hana Astin

KADHANG TANI
Soroting surya cumbrot mandhangi donya
Pratanda murwani dina
Kadhang tani sigra makarya
Makanya sengkut sadina laya
Panase surya tanpa rinasa
Kesel…sayah ing raga
Nyata ora karasa
Mbujung butuh kang nyata
Kabeh mau kagem kulawarga
Nanging putra…
Yagene sliramu mangkene
Nglirwakake tanggung jawabe
Sinau sageleme dewe
Seneng seneng cupet nalare
Lire…ora mikir tembe burine
Aku kudu piye…aku kudu piye
Amrih bisa nyambut gawe
Ngecakake ngilmu kang dinuwe
Delengen…delengen wong kang apes uripe
Mlarat prigel, pinter ora duwe
Keduwung ora ngrampungi gawe
Nadyan awak nggreges, nganti lemes
Mripat pedhes tetep apes
Ana Faizatul Muslimah

AGUSTUS 2005
Kamardikan kaya-kaya during andum kalodhangan
Sing maune padha ngrasakake penjajahan
Sing uripe padha nate ngrasakake kasangsaran
Koksimpen ing endi kabeh cathetan
Sing nyritakake pait getiring lelabuhan
Budhal saka awal gegayuhan
Sing diarani kamardikan
Saiki sing wis padha ngrasakake enake jaman
Mana noleha gitohe githoke dhewe-dhewe
Sapa kanda ora bisa
Ora dhemen nonton pengilon sarto eloking lelakon
Aku lan sliramu
Bisa uga wis ora nate ketemu
Apa maneh karo deweke
Dalan uripe seje-seje
Taun iki suwidak taun sawise 1945
Coba dieting upama umur-umurane manungsa
Rak wis thuyak-thuyuk wis ora kena diarani mudha
Jarene isih sok sinau mlaku
Mangka sing wis nate labuh mbaka siji lunga
Ana sing nggawa tatu-tatu ing atine
Ana sing ninggalake tatu-tatu kanggo bangsane
Dhuh agustus
Coba critakno maneh gegayuhane bangsa iki
Amrih generasi sing gumanti
Ora kepaten obor
Arep ngidul apa ngalor
Ngetan apa ngulon
Lurik bathik iket blangkon
Diah Ayu Putri .J.S

LARE NGGUNUNG
Senadyan kulo lare nggunung
Teden kulo sekol jagung
Tebeh ratu coket watu
Nanging manah tetep kukuh
Nuntut ilmu, mugi kasembadan ingkang ginayuh
Raos kulo gembira ing manah
Saget sekolah wonten SMK MUHAMMADIYAH
Bapak Ibu Guru kulo nyuwun pangestu
Mugi gusti paring idi menopo ingkang dados
Idamaning ati…amin

RANSEL TUWA
Dening : Umi Shangadah

Ransel klowos kang cumenthel leso
Wus tumek pait getire ngulandara
Nut sumiyuting angin
Milang jutha saha desa
Ora sah diwilang nganggo mbulan purnama
Ora sah di etung nganggo patine warsa
Aja di anggep ngecer-ecer umur
Ing sadwaning lelakon

PETENG DEDET
Dening : Riki Endrayani

Awan mendhung peteng dedet
Manuk padha mabur ing langit
Kang seminar ing lintang
Ambgar pecahing awan
Gusti, sinten ingkang salah…?
Sumerbak aruming melati
Sing dadi panutan ati
Nuju mulyaning pejah
Sujud ing ngarsaning doa-doa
Gusti, sinten ingkang salah…?
Punapa kawula

JUMANGKANG
Dening : Neti Tri Yuliyanti

Jumangkang ngarah pangangkah
Panjangkene bocah sekolahan
Ati bungah bisa polah
Kang Maha Wadhah
Wadhah…..
Wadhah pirantine ngasah
Wajib lan tanggung jawab ora kalah
Netebi wajib lumaku tertib
Tumrap Pangeran kang kinutib
Dhasar bocah lantip
Teteg lakune ora mobat-mabit
Ngarah pangangkah kang dhuwur mencit
Mangsa dawa genep sedina
Tinata karya kang nyata
Tumindak enak merga kulina
Panjangka klakon ora rekasa
Ya,amarga netepi mangsa
Mbudidaya lan pandonga
Nadhah Pangeran kang Maha Mulya


TELPUN
Dening : Puspita Ayu Aldila

Alexander Graham Bell
Saka Skotlandia Inggris Benua Eropa
Gedhe jasane
Nemokake telpun piranti komunikasi
Telpun wis anjrah ing desa ngodesa
Kanggo kirim pawarta
Sanak sedulur ado cedhak
Pesen dedangongan lan liya-liyane
Kanth telun irit wektu tenaga arta
Kabar cepet tinampa ing kulawarga
Telpun umum, wartel kiostel cointel
Bisa kirim pawarta warna-warni

URIP LAN MATI
Dening : Ika Setyawati

Awakku mung bisa nonton langit
Iku ning awakku urip
Lan aku bisa nonton langit
Iku yen awakku mati
Mati lan urip
Iku ora adoh beda
Urip mung kanggo sawetara
Mati kanggo saklawaseCinta kadang kala mati
Ning cinta iku kadang kala urip
Mati merga ketutupan mega mendhung
Urip mega di cori rasa cinta lan rasa tresna

CIDRA
Dening : Desi Ika Sari

Aja samardhi
Ora bakal nasar
Umpama tembe
Mapan
Bisa empan ikrar
Prajanjen dhiri
Tulus, tumusing ati
Nalika mangsa kala
Candra ngancik warsa
Warsa tekan windu
Drajak nyangking semat
Pangkat nggawa berkat
Dursila tawa-tawa
Durangkara anglela-lela
Lena lali
Nyimpang saka bebener
Nrajang angger-angger
Tinggal glanggang colong playu…

SAKA TLATAH CENGKAR
Dening : Mariyani.T

Alon liwat angina sarat
Angina anganti angkuping wengi
Tembang saka sambaranging karang
Ampang ngumandhang
Kembang angsoka kelangan jingga
Musna wangun ana samun
Rembulan liwat
Getih mateng kebientongn
Eluh dumrodos
Runtuh kabeh lintang

ULANG TAUNMU
Dening : Deni Susilowati

Detik terus mlaku
Tan peduli sira sregep amal
Utawa ndeleya
Tan terus mlaku
Tan peduli sira waspada utawa lena
Dina terus mlaku
Tan peduli sira sregep ngabekti
Utawa duraka
Umurmu tansah tambah
Ora nina kedewasanmu ora mesti tambah
Amarga kedewasaan iku pilihan
Amarga kedewasaan iku butuh pangorbanan
Amarga kadewasaan iku kahormatan
Selamat ulang tahun
Muga-muga tinambahe umurmu
Dibarengi tambahe becike atimu
Lan mantebe kadewasaanmu

AJA LENA
Dening : Ratna Sulistya Ningsih

Ngati-ati
Memet rejeki ing tlaga rekasa
Karan metropolitan
Kang tuka saka tlatah cengkar
Bumi pepujan
Ing kene okeh papan sangar
Ing antarane watu-watu abalung wesi
Akeh baya sandhangan luru mangsa
Lintah-lintah malikan
Ngelakrah
Aja lena
Yen salah langkah
Bisa kelp;eset keseret
Kecemplung mbel kagubel
Blethok neraka
Ing kene akeh pasangan kala
Panjiret jangga

NUSWANTARA
Dening : Fitria Pravitasari

Telung atus skeet warsa
Dijajah bangsa walanda
Saindhengining nuswantara
Uripe kalunta-lunta
Gumrengah andreg pra warga
Mbudi daya mrih merdika
Wus klakon ambangpun praja
Andhedhasar pancasila
Nggayuh urip kang sempurna
Cukup sandhang klawan boga
Tata tentrem tur raharja
Tan kurang sawiji apa

PITAKON
Dening : Dalwati

Ana swara tanpa sangka
Ana tandha tanpa irama
Heh manungsa
Kepriye anggonira padha
Jejer dadi pangarasa
Gubernur lan bupati wali kutha
Apa dene
Camat lurah lan andhahane
Dene iki banjir baing kaca gedhe kang rada suwe
Wong bayi kewan tetandhuran
Lan barang-barang
Kontang koncar kabuncang
Bendungan bobol, kreteg jebol, lemah longsor
Delengen githokmu dhewe
Ngiloa ing kaca gedhe kang rada suwe
Banjur rungokna
Ana swara tanpa sangka nuli
Wapadakna
Ana bandha tanpa irama
Kepriye..?
Alam sawegung
Wis ngelingake…..

15 komentar:

prast 13 mengatakan...

dilajeng kang mas..., enak rasane nang ati moco geguritan jawi sik adiluhung. oo maneh koyo aku sik wus suwe ngrantau nang sebrang kene

Kawulo Tiyang Alit mengatakan...

sugeng tepang.
nyuwun pirsa menawi kula badhe pados bukunipun antologi puisi menika wonten pundi?
kula badhe ngaji menika kangge skripsi kula
confirmasi: FB :kawulotiyangalit@yahoo.com

ardhian jalu handoko mengatakan...

sex judul e kebudayaan kox ra ono

PAK ISKANDAR mengatakan...

Hal yang tidak pernah terbayankan kini menjadi kenyataan dengan keluargaku,,,untuk MBAH SARTO kami ucapkan banyak terimakasih karna berkat bantuannya ALHAMDULILLAH keluarga kami bisa lepas dari hutang dan masalah,karna nomor “GHOIB”untuk pasangf togel,hasil ritual MBAH SARTO meman benar2 merubah nasib kami hanya sekejap,dan disitulah aku berkesempatan kumpulkan uang untuk buka usaha kembali,karna baik rumah sudah disita,,warung makan jg sudah bangkrut,,tapi itu semua aku masih tetap bertahan hidup dengan anak istriku,,walau cuma kontrak tapi aku tetap bersabar dan akhirnya MBAH SARTO lah yang bisa merubah nasib kami..MBAH SARTO orang paling bersejarah kepada keluarga saya…!!! Kepada teman2 yang di lilit hutang dan ingin merubah nasib baik dari pada sekaran HBG: 082=378=607=111 MBAH SARTO,dengan penuh harapan INSYAH ALLAH pasti tercapai.

bpk muliadi mengatakan...

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل


KAMI SEKELUARGA MENGUCAPKAN BANYAK TERIMA KASIH ATAS BANTUANNYA MBAH , NOMOR YANG MBAH BERIKAN/ 4D SGP& HK SAYA DAPAT (350) JUTA ALHAMDULILLAH TEMBUS, SELURUH HUTANG2 SAYA SUDAH SAYA LUNAS DAN KAMI BISAH USAHA LAGI. JIKA ANDA INGIN SEPERTI SAYA HUB MBAH_PURO _085_342_734_904_ terima kasih.الالله صلى الله عليه وسلموعليكوتهله صلى الل

Benson finances mengatakan...

Apa sampeyan lanang utawa wadon ing mbetahaken silihan, utawa Apa apa kekacoan financial utawa kowe kudu silihan kanggo miwiti munggah bisnis scale Cilik, sedengan lan gedhe becik? Aja duwe skor kredit kurang lan sampeyan nemokake iku hard kanggo njupuk silihan modhal saking bank lokal lan institut financial ?. golèk ora luwih lan Get the paling apik kanggo family.firm lan duwe ngimpi ngarep kita kene kanggo menehi layanan sing kepéngin banget paling apik kemampuan kita guarantying sampeyan silihan karo tingkat kurang kapentingan @ 2% saben murungake minangka cepet sabisa kanggo individu, perusahaan lan badan perusahaan. Pelamar kasengsem ngirim Hubungi kita saiki: (bensonfinances@outlook.com utawa bensonfinances04@gmail.com)

Kate Cater mengatakan...

Kowe kudu silihan? yen ya njaluk bali menyang kita sanalika bisa supaya,
kita bisa nerusake.

jeneng:

jinis:

umur:

Negara:

State:

alamat:

nomer telpon:

income saben wulan:

Jumlah silihan Needed:

Duration silihan:

Kasebut kanthi teliti maca wangun aplikasi silihan lan isi iku bener lan njaluk
maneh kanggo kita sanalika bisa supaya kita bisa nerusake ing etangan
transaksi ...

kateloanfirm00@gmail.com

Thanks

Theresa Walker mengatakan...

Hello everyone, My name is Mr. Clancy kene Dexter nyuwil MY GANTI LIFE FOR FAMILY ON CARA duwe KREDIT silihan Terjangkau sing bakal ngganti gesang panjenengan ing salawas-lawase Alok Kesaksian Natal rawuh. Aku manggon ing Florida lan aku wong wadon seneng ing Amerika Serikat dina? Aku nyuwil-nyuwil kulawarga urip lan sembarang silihan sing ngganti, aku bisa ngrujuk marang wong seeking silihan karo wong-wong mau marang dhewe. Padha kudu miwiti kabeh urip kula lan maringi rasa seneng kanggo kulawarga i $ 250,000.00 bantuan karo iki jujur lan Gusti Allah wedi nggawe silihan perusahaan US kredit minangka sawijining randa anak telu ngomong online $ 250,000.00 ana ing mbetahaken dolar silihan, lagi nemen kredit biso dipercoyo Allah Nggarap perusahaan, wong wedi. Yen sampeyan ana ing perlu kredit lan hubungi langsung lan Menengah Clency ngomong sing diarani please ora 100% manawa kanggo mbayar maneh silihan. Hubungi liwat Email: theresawalkerloanfirm@gmail.com

Freedom Finance mengatakan...

We are ing awak financial ndhuwur, kita menehi metu etangan kanggo individu kabeh ndonya, sampeyan ing wayahe ngalami financial ing Kapabilitas? Kowe kudu silihan? Aja sing pengin kanggo netepake ing dhewe, yen jawaban iku ya ing ndhuwur sampeyan mung langkah adoh saka ngatasi sing Hitches financial?

We menehi metu sopo pribadi lan bisnis silihan lan organisasi, layanan iki bisa babagan liwat wektu tartamtu wektu kiro-kiro antarane wektu tartamtu lan limang taun karo kapentingan tarif maksimum 3%.

Kindly hubungi email ing ngisor iki kanggo yen kasengsem.

freedomfinance231@gmail.com

Panjenengan Sincerely,
Glyn Jones.

Freedom Finance mengatakan...

We are ing awak financial ndhuwur, kita menehi metu etangan kanggo individu kabeh ndonya, sampeyan ing wayahe ngalami financial ing Kapabilitas? Kowe kudu silihan? Aja sing pengin kanggo netepake ing dhewe, yen jawaban iku ya ing ndhuwur sampeyan mung langkah adoh saka ngatasi sing Hitches financial?

We menehi metu sopo pribadi lan bisnis silihan lan organisasi, layanan iki bisa babagan liwat wektu tartamtu wektu kiro-kiro antarane wektu tartamtu lan limang taun karo kapentingan tarif maksimum 3%.

Kindly hubungi email ing ngisor iki kanggo yen kasengsem.

freedomfinance231@gmail.com

Panjenengan Sincerely,
Glyn Jones.

Freedom Finance mengatakan...

We are ing awak financial ndhuwur, kita menehi metu etangan kanggo individu kabeh ndonya, sampeyan ing wayahe ngalami financial ing Kapabilitas? Kowe kudu silihan? Aja sing pengin kanggo netepake ing dhewe, yen jawaban iku ya ing ndhuwur sampeyan mung langkah adoh saka ngatasi sing Hitches financial?

We menehi metu sopo pribadi lan bisnis silihan lan organisasi, layanan iki bisa babagan liwat wektu tartamtu wektu kiro-kiro antarane wektu tartamtu lan limang taun karo kapentingan tarif maksimum 3%.

Kindly hubungi email ing ngisor iki kanggo yen kasengsem.

freedomfinance231@gmail.com

Panjenengan Sincerely,
Glyn Jones.

Freedom Finance mengatakan...

We are ing awak financial ndhuwur, kita menehi metu etangan kanggo individu kabeh ndonya, sampeyan ing wayahe ngalami financial ing Kapabilitas? Kowe kudu silihan? Aja sing pengin kanggo netepake ing dhewe, yen jawaban iku ya ing ndhuwur sampeyan mung langkah adoh saka ngatasi sing Hitches financial?

We menehi metu sopo pribadi lan bisnis silihan lan organisasi, layanan iki bisa babagan liwat wektu tartamtu wektu kiro-kiro antarane wektu tartamtu lan limang taun karo kapentingan tarif maksimum 3%.

Kindly hubungi email ing ngisor iki kanggo yen kasengsem.

freedomfinance231@gmail.com

Panjenengan Sincerely,
Glyn Jones.

Freedom Finance mengatakan...

We are ing awak financial ndhuwur, kita menehi metu etangan kanggo individu kabeh ndonya, sampeyan ing wayahe ngalami financial ing Kapabilitas? Kowe kudu silihan? Aja sing pengin kanggo netepake ing dhewe, yen jawaban iku ya ing ndhuwur sampeyan mung langkah adoh saka ngatasi sing Hitches financial?

We menehi metu sopo pribadi lan bisnis silihan lan organisasi, layanan iki bisa babagan liwat wektu tartamtu wektu kiro-kiro antarane wektu tartamtu lan limang taun karo kapentingan tarif maksimum 3%.

Kindly hubungi email ing ngisor iki kanggo yen kasengsem.

freedomfinance231@gmail.com

Panjenengan Sincerely,
Glyn Jones.

Maryann Alfredo mengatakan...

Apa sampeyan kudu utang kredit kridit?
Sampeyan wis disalahake BY BANKS IN GETTING LOAN FOR BUSINESS, PAYMENT DEBT AND HOUSING, LOOK NO MORE.
* Transfer banget cepet lan cepet menyang akun bank panjenengan
* Pembayaran maneh wolung sasi sawise sampeyan entuk dhuwit
Ing akun bank panjenengan
* Kurang tingkat kapentingan 2%
* Repayment long-term (1-30 taun) Length
* Ketentuan pembayaran fleksibel lan pembayaran saben wulan
* Apply - Get Approval - Akun dikreditake karo jumlah Loan

================================

Hubungi kita karo mail iki
  (euchariadanielloanfirm@gmail.com).

solusi cepat kaya mengatakan...

,,.,KISAH NYATA , , , ,
Aslamu alaikum wr wb..Allahu Akbar, Allahu akbar, Allahu akbar
Bismillahirrahamaninrahim,,senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman2 melalui room ini, sebelumnya dulu saya adalah seorang pengusaha dibidang property rumah tangga dan mencapai kesuksesan yang luar biasa, mobil rumah dan fasilitas lain sudah saya miliki, namun namanya cobaan saya sangat percaya kepada semua orang, hingga suaatu saat saya ditipu dengan teman saya sendiri dan membawa semua yng saya punya, akhirnya saya menaggung utang ke pelanggan saya totalnya 470 juta dan di bank totalnya 800 juta , saya stress dan hamper bunuh diri anak saya 2 orng masih sekolah di smp dan sma, istri saya pergi entah kemana dan meninggalkan saya dan anakanaknya ditengah tagihan utang yg menumpuk, demi makan sehari hari saya terpaksa jual nasi bungkus keliling dan kue, ditengah himpitan ekonomi seperti ini saya bertemu dengan seorang teman dan bercerita kepadanya, Alhamdulilah beliau memberikan saran kepada saya, dulu katanya dia juga seperti saya stelah bergabung dengan KI JAMBRONG hidupnya kembali sukses, awalnya saya ragu dan tidak percaya tapi selama satu minggu saya berpikir dan melihat langsung hasilnya, saya akhirnya bergabung dan menghubungi KI jambrong di No 0853-1712-1219. Semua petunjuk AKI saya ikuti dan hanya 3 hari Astagfirullahallazim, Alhamdulilah Demi AllAH dan anak saya, akhirnya 5M yang saya minta benar benar ada di tangan saya, semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha, kini saya kembali sukses terimaksih KI JAMBRONG saya tidak akan melupakan jasa AKI. JIKA TEMAN TEMAN BERMINAT, YAKIN DAN PERCAYA INSYA ALLAH, SAYA SUDAH BUKTIKAN DEMI ALLAH SILAHKAN HUB AKI JAMBRONG DI 0853-1712-1219. (TANPA TUMBAL/AMAN)

Posting Komentar